Ymgynghoriad

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Roedd cylch gorchwyl yr ymchwiliad yn cynnwys ystyried sut y gall strategaeth economaidd a chynllun cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru:

 

  • leihau cyfran y bobl sydd ag incwm isel yng Nghymru;
  • creu twf economaidd sy'n fwy cynhwysol ac sydd o fudd i bobl a lleoedd fel ei gilydd ledled Cymru;
  • mynd i'r afael ag anghydraddoldeb economaidd rhwng gwahanol grwpiau o bobl

 

Datgelu gwybodaeth

Mae polisi'r Cynulliad ynghylch datgelu gwybodaeth ar gael yma; gofalwch eich bod yn ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor.

 

 

Dogfennau ategol