Ymgynghoriad

Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn cynnal ymchwiliad byr i effaith tagfeydd ar y diwydiant bysiau.

 

Mae’r pwyllgor yn gwahodd sylwadau ar y canlynol:

  • Sut mae tagfeydd yn effeithio ar y sector bysiau yng Nghymru a sut mae'n cymharu â rhannau eraill o'r DU?
  • Sut y dylid gwella polisi i fynd i'r afael ag effaith tagfeydd ar y sector bysiau?
  • A yw tagfeydd yn effeithio ar yr angen am gymhorthdal cyhoeddus ar gyfer gwasanaethau bws yng Nghymru?

 

Darparu tystiolaeth ysgrifenedig

Mae’r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau ysgrifenedig yn Gymraeg neu Saesneg, ac yn gofyn i sefydliadau â pholisïau neu gynlluniau Iaith Gymraeg ddarparu cyflwyniadau dwyieithog, yn unol â’u polisïau gwybodaeth i’r cyhoedd.

 

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion uchod. Gweler y canllawiau i dystion sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Anfonwch eich safbwyntiau i: SeneddESS@cynulliad.cymru erbyn 2 Mehefin 2017. Efallai na fydd yn bosibl ystyried ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn

 

Datgelu gwybodaeth

Sicrhewch eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad ar ddatgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddESS@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565