Ymgynghoriad

Iechyd Meddwl Amenedigol

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Byddai'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn croesawu eich barn ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad. 

 

Terms of reference

  • Sut y mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin ag iechyd meddwl amenedigol, gan ganolbwyntio'n benodol ar atebolrwydd ac ariannu gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol. Mae hyn yn cynnwys atal, canfod a rheoli problemau iechyd meddwl amenedigol, ac a yw adnoddau'n cael eu defnyddio mor effeithiol â phosibl.
  • Patrwm y gofal cleifion mewnol i famau sydd â salwch meddwl difrifol sy’n gofyn am eu derbyn i ysbyty ar draws unedau arbenigol mamau a babanod (unedau mamau a babanod dynodedig yn Lloegr) a lleoliadau cleifion mewnol eraill yng Nghymru. (Ers 2013, nid fu uned mamau a babanod arbenigol yng Nghymru)
  • Lefel y ddarpariaeth iechyd meddwl amenedigol gymunedol arbenigol sy'n bodoli ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru ac a yw gwasanaethau'n cyrraedd safonau cenedlaethol. 
  • Y llwybr gofal clinigol presennol ac a yw gwasanaethau gofal sylfaenol cyfredol yn ymateb mewn ffordd amserol er mwyn diwallu anghenion emosiynol, llesiant ac iechyd meddwl mamau, tadau a'r teulu ehangach yn ystod beichiogrwydd a'r flwyddyn gyntaf ym mywyd babi.
  • Ystyried pa mor dda y caiff gofal iechyd meddwl amenedigol ei integreiddio ym meysydd addysg cyn-geni a chyngor cyn-beichiogi, hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol, mynediad teg ac amserol at gymorth seicolegol ar gyfer iselder ysgafn i gymedrol ac anhwylderau gorbryder, a mynediad at gymorth trydydd sector a chymorth profedigaeth.
  • A yw gwasanaethau yn adlewyrchu pwysigrwydd cefnogi mamau i feithrin bond a datblygu cysylltiad iach gyda'i babi yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl hynny, gan gynnwys cymorth bwydo ar y fron.
  • I ba raddau y gellir mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd wrth ddatblygu gwasanaethau yn y dyfodol.

 

Canllawiau

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion uchod. Gweler y canllawiau ar gyfer y rhai sy'n darparu tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 5 Mai 2017. Anfonwch eich sylwadau at: SeneddPPIA@cynulliad.cymru

 

Polisi dwyieithog

Mae’r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau yn Gymraeg ac yn Saesneg, a gofynnwn i sefydliadau sydd â pholisïau / cynlluniau iaith Gymraeg ddarparu ymatebion dwyieithog, pan fydd hynny’n berthnasol, yn unol â’u polisïau gwybodaeth gyhoeddus.

 

Datgelu gwybodaeth

Mae rhagor o fanylion am sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yn www.cynulliad.cymru/PrifatrwyddYmchwiliadau. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor.

 

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPPIA@Senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu