Ymgynghoriad

y 1,000 Diwrnod Cyntaf

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar y 1,000 Diwrnod Cyntaf.

 

Yn ôl ymchwilwyr mae'r 1,000 Diwrnod Cyntaf ym mywyd plentyn, o feichiogrwydd y fam hyd at ben-blwydd y plentyn yn ddwy oed, yn gyfnod hollbwysig sy'n gosod y llwyfan ar gyfer datblygiad deallusol ac iechyd gydol oes pob unigolyn. Mae'n gyfnod o botensial enfawr, ond hefyd yn gyfnod o fregusrwydd enfawr. Mae'r ymadrodd 'y 1,000 Diwrnod Cyntaf' yn rhoi arwyddocâd i effaith y blynyddoedd cynnar ar ddatblygiad a llesiant plant, yn yr un modd ag yr ydym yn cydnabod ymadroddion fel plant bach, yr arddegau a phobl hŷn.

 

Datgelu gwybodaeth 

Mae polisi'r Cynulliad ynghylch datgelu gwybodaeth ar gael yma; gofalwch eich bod yn ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor. Fel arall, mae copi caled o'r polisi hwn ar gael drwy gysylltu â'r Clerc.

 

Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad

Hoffai'r Pwyllgor eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i gynorthwyo gyda'r ymchwiliad. Hoffai’r Pwyllgor gael ymatebion gan unigolion a sefydliadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

 

Ni ddylai tystiolaeth ysgrifenedig fod yn fwy na phum ochr o bapur A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylid canolbwyntio ar y materion a nodir uchod. Dylid hefyd darllen y canllawiau ar gyfer y rhai sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Dylai unrhyw sylwadau gyrraedd erbyn 3 Chwefror 2017.  Mae’n bosibl na fydd modd ystyried ymatebion sy'n dod i law ar ôl y dyddiad hwn.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPPIA@Senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565