Ymgynghoriad

Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i addysg a dysgu proffesiynol athrawon, yn arbennig, parodrwydd y gweithlu i weithredu'r cwricwlwm newydd. Mae'n ceisio tystiolaeth yn benodol ar y canlynol:

  • Y trefniadau o ran datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y gweithlu presennol;
  • Rôl addysg gychwynnol athrawon;
  • Digonolrwydd y gweithlu yn y dyfodol.

 

Datgelu gwybodaeth 

Mae polisi'r Cynulliad ynghylch datgelu gwybodaeth ar gael yma; gofalwch eich bod yn ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor. Fel arall, mae copi caled o'r polisi hwn ar gael drwy gysylltu â'r Clerc.

 

Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad

Hoffai'r Pwyllgor eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i gynorthwyo gyda'r ymchwiliad. Hoffai’r Pwyllgor gael ymatebion gan unigolion a sefydliadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

 

Ni ddylai tystiolaeth ysgrifenedig fod yn fwy na phum ochr o bapur A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylid canolbwyntio ar y materion a nodir uchod. Dylid hefyd darllen y canllawiau ar gyfer y rhai sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Dylai unrhyw sylwadau gyrraedd erbyn 27 Ionawr 2017.  Mae’n bosibl na fydd modd ystyried ymatebion sy'n dod i law ar ôl y dyddiad hwn.

 

Yn rhan o'r broses ymgynghori, mae'r Pwyllgor hefyd wedi lansio arolwg ar y cyd â'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn gofyn am farn ynglŷn ag addysg a dysgu proffesiynol athrawon.

 

Arolwg ar addysg a dysgu proffesiynol athrawon

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPPIA@Senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu