Ymgynghoriad

Bil Cymru Llywodraeth y DU

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn gofyn i bobl fynegi barn ynghylch Bil Cymru, sy'n destun craffu ar hyn o bryd yn Senedd y DU.

 

Mae'r Pwyllgor yn gofyn i bobl gyflwyno sylwadau sy’n seiliedig ar ei gylch gorchwyl.

 

Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad

Hoffai’r Pwyllgor gael ymatebion gan unigolion a sefydliadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

 

Ni ddylai tystiolaeth ysgrifenedig fod yn fwy na phum ochr o bapur A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylid canolbwyntio ar y materion a nodir uchod. Dylid hefyd darllen y canllawiau ar gyfer y rhai sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Mae’r Pwyllgor eisoes wedi clywed tystiolaeth lafar gan:

Yr Athro Thomas Glyn Watkin, 22 Mehefin 2016  

          Emyr Lewis a David Hughes, 30 Mehefin 2016

Yr Athro Rick Rawlings, Yr Athro Laura McAllister and Dr Diana Stirbu, 30 Mehefin 2016

Y Prif Weinidog, Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC; Carwyn Jones AC, 4 Gorffennaf 2016

Y Llywydd, Elin Jones AC, 6 Gorffennaf 2016

Ar 11 Gorffennaf, lansiwyd y Pwyllgor dadl fyw ar Loomio. Mae’r platfform yma yn gyfle i rhanddeiliaid a’r Pwyllgor dod at ei gilydd i drafod, dadlau a rhannu syniadau ar Fil Cymru Llywodraeth y DU wrth iddo fynd drwy Senedd y DU. Cysylltwch â ni os hoffech ymuno yn y trafod.

Datgelu gwybodaeth

Mae gan y Cynulliad bolisi ar ddatgelu gwybodaeth. Dylech sicrhau eich bod wedi ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor.

 

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDCC@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu