Ymgynghoriad

Etifeddiaeth Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Pedwerydd Cynulliad

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Gan ein bod yn agosáu at ddiwedd y Pedwerydd Cynulliad, mae'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol wedi penderfynu adolygu'r gwaith a gyflawnwyd ers ei greu yn 2011. Fel rhan o'r gwaith etifeddol hwn, byddwn yn edrych yn ôl ar ein hymchwiliadau i bolisi a deddfwriaeth â'r bwriad o asesu effeithiau'r casgliadau a'r argymhellion a geir yn ein hadroddiadau amrywiol.

 

Er mwyn helpu gyda'r gwaith hwnnw, ysgrifennwyd at bob Gweinidog sydd â chyfrifoldebau yn ein portffolio, yn gofyn iddynt ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn erbyn yr argymhellion yn ein hadroddiadau perthnasol (mae manylion am yr adroddiadau perthnasol yn y llythyrau). Yna, cynhaliwyd sesiynau tystiolaeth lafar gyda’r Gweinidogion ar ddechrau tymor yr hydref. Yn dilyn y sesiynau, ysgrifennwyd at y Gweinidogion eto ynghylch y materion a drafodwyd yn ystod y sesiynau. Mae’r holl ohebiaeth wedi’i chyhoeddi isod.

 

Cyn y sesiynau tystiolaeth gyda’r Gweinidogion, gwnaeth y Pwyllgor alwad cyhoeddus am dystiolaeth, a ddaeth i ben ar dydd Mercher 2 Medi 2015.

Llythyr ymgynghoriad cyhoeddus

 

Gohebiaeth o flaen llaw y sesiynau tystiolaeth ar lafar:

Yr iaith Gymraeg

Llythyr i’r Prif Weinidog Cymru - 2 Gorffennaf 2015

Ymateb gan y Prif Weinidog Cymru – 2 Medi 2015

 

Cymunedau a Threchu Tlodi

Llythyr i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi - 15 Mehefin 2015

Llythyr i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth - 15 Mehefin 2015

Ymateb gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi – 27 Gorffennaf 2015

Ymateb gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth - 27 Gorffennaf 2015 (Saesneg yn unig)

Ymateb gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi – 8 Medi 2015

 

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Llythyr i’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - 15 Mehefin 2015

Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth – 6 Gorffennaf 2015

Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth – 28 Gorffennaf 2015

 

Gwasanaethau Cyhoeddus

Llythyr i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Ymateb gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus - 30 Gorffennaf 2015

 

Gohebiaeth yn dilyn y sesiynau tystiolaeth ar lafar:

Yr iaith Gymraeg

Llythyr i’r Prif Weinidog Cymru – 8 Hydref 2015

Ymateb gan y Prif Weinidog Cymru – 22 Hydref 2015

 

Cymunedau a Threchu Tlodi

Llythyr i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi – 8 Hydref 2015

Llythyr i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 8 Hydref 2015

Ymateb gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi – 22 Hydref 2015

Ymateb gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 22 Hydref 2015

 

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Llythyr i’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth – 18 Medi 2015

Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth – 27 Hydref 2015 (Saesneg yn unig)

Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth – Atodiad 1 - 27 Hydref 2015 (Saesneg yn unig)

 

Gwasanaethau Cyhoeddus

Llythyr i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus – 25 Medi 2015 (Saesneg yn unig)

Ymateb gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus – 20 Hydref 2015 (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad – Mawrth 2016

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddCCLLL@Cynulliad.Cymru
Ffôn: 0300 200 6565