Ymgynghoriad

Bil Bwyd (Cymru)

Diben yr ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn cynnal gwaith craffu Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol Bil Bwyd (Cymru) (y Bil). Er mwyn helpu i lywio ei waith craffu, mae'r Pwyllgor yn gofyn am farn ar egwyddorion cyffredinol y Bil a'r angen am ddeddfwriaeth i gyflawni'r bwriad polisi datganedig.

 

Diben datganedig y Bil yw sefydlu system fwyd fwy cynaliadwy yng Nghymru. Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

>>>> 

>>>sefydlu 'Nodau Bwyd' i helpu i gyflawni prif amcan polisi'r Bil;

>>>ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus gymryd camau rhesymol i hyrwyddo’r nodau bwyd;

>>>sefydlu Comisiwn Bwyd Cymru sydd â'r nod o hyrwyddo a hwyluso datblygiad y nodau bwyd gan gyrff cyhoeddus, ac i sicrhau y cyflawnir hwy;

>>>ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru baratoi a chyhoeddi strategaeth fwyd genedlaethol;

>>>ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus (ac eithrio Gweinidogion Cymru) wneud a chyhoeddi cynllun bwyd lleol

<<< 

 

Cylch gorchwyl

Mae'r Pwyllgor yn gwahodd tystiolaeth ysgrifenedig ar y materion a ganlyn:

>>>> 

>>>Egwyddorion cyffredinol Bil Bwyd (Cymru) a'r angen am ddeddfwriaeth i wireddu'r bwriad polisi datganedig. Wrth ffurfio barn ar y mater hwn, efallai y byddwch am ystyried agweddau unigol ar y Bil:

>*>*>*

***Nodau bwyd a thargedau

***Comisiwn Bwyd Cymru

***Y strategaeth fwyd genedlaethol

***Cynlluniau bwyd lleol

***Materion cyffredinol gan gynnwys ystyr termau, rheoliadau, dehongliad, a chychwyn

<*<*<*

>>>Unrhyw rwystrau posibl rhag rhoi darpariaethau'r Bil ar waith, ac a yw’r Bil yn eu hystyried;

>>>Priodoldeb y pwerau yn y Bil i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth (fel y’u nodir ym Mhennod 6 o Ran 1 o’r Memorandwm Esboniadol);

>>>A oes unrhyw ganlyniadau anfwriadol yn deillio o’r Bil; a

>>>goblygiadau ariannol y Bil (fel y’u nodir yn Rhan 2 o’r Memorandwm Esboniadol).

<<< 

 

Sut i roi eich barn

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu cael eich barn am unrhyw un, os nad pob un, o'r materion yr ymdrinnir â nhw yn y cylch gorchwyl uchod.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau i'r ymchwiliad hwn yw dydd Gwener 27 Ionawr 2023.

 

Er eglurder, nid oes ffurflen benodol ar gyfer cyflwyniadau. Gallwch rannu eich barn yn electronig drwy anfon neges e-bost at SeneddEconomi@senedd.cymru, neu ei anfon drwy'r post at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, Senedd Cymru, Caerdydd, CF99 1SN.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddEconomy@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565