Ymgynghoriad

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i graffu ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran cyflawni ei hymrwymiad yn ei Rhaglen Lywodraethu i 'ystyried cyfleoedd radical i ddiwygio’r gwasanaethau presennol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac yn gadael gofal'.

 

Nod ein hymchwiliad yw amlinellu’r prif flaenoriaethau ar gyfer meysydd polisi ble mae angen newidiadau ac a fyddai'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i fywydau plant a phobl ifanc.

 

Rydym yn ystyried y blaenoriaethau ar gyfer diwygio radical yn nhri cham y system ofal, fel a ganlyn:

>>>> 

>>>Cyn gofal: Lleihau nifer y plant yn y system ofal yn ddiogel

>>>Mewn gofal: Gwasanaethau o safon a chefnogaeth i blant mewn gofal

>>>Ôl-ofal: Cefnogaeth barhaus pan fydd pobl ifanc yn gadael gofal

<<< 

 

Cyfeiriwch at dudalen yr ymchwiliad i gael rhagor o wybodaeth a’r diweddaraf am yr ymchwiliad.

 

Cyflwyno eich barn

Hoffem i chi gyflwyno eich barn drwy lenwi'r ffurflen ar-lein.

 

Mae templed y gellir ei lawrlwytho ar gael i chi ddrafftio eich ymateb cyn i chi ei anfon. Fodd bynnag, peidiwch ag anfon eich ymateb i’r ymgynghoriad ar y templed hwnnw drwy e-bost. Dylai pob ymateb gael eu hanfon drwy'r ffurflen ar-lein.

 

Er ein bod yn croesawu unrhyw ymatebion a phob ymateb, mae'r ymgynghoriad wedi'i anelu at oedolion a sefydliadau. Byddwn yn clywed gan blant a phobl ifanc drwy ymgysylltu â nhw'n uniongyrchol.

 

Os hoffech gyflwyno eich barn ond nad ydych eisiau/na allwch lenwi'r ffurflen hon, ffoniwch glercod y Pwyllgor, a all drefnu ffordd wahanol gyda chi i'ch llais gael ei glywed.

 

Y dyddiad cau i gyflwyno barn ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 17 Chwefror 2023.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddChildren@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565