Ymgynghoriad

Profiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol

Diben yr ymgynghoriad

Fel rhan o gyfres o ymchwiliadau byr i edrych ar brofiadau yn y system cyfiawnder troseddol, bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn cael golwg strategol ar brofiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol, gyda’r bwriad o nodi materion y gallai fod angen bwrw golwg manylach arnynt.

 

Bydd yr ymchwiliad hwn yn canolbwyntio ar y ddarpariaeth o wasanaethau i droseddwyr benywaidd, a bydd hefyd yn ceisio gwella dealltwriaeth o anghenion penodol menywod sy'n troseddu a’r hyn sy’n eu gwneud yn agored i niwed.

 

Cylch gorchwyl

 

Fel rhan o'r gwaith hwn, bydd y Pwyllgor yn ystyried:

>>>> 

>>>    y cynnydd a wneir, os o gwbl, gan Lywodraeth Cymru tuag at wireddu ei huchelgeisiau ar gyfer trawsnewid gwasanaethau i droseddwyr benywaidd, gan gynnwys gweithredu'r Glasbrint ar gyfer Troseddwyr Benywaidd;

>>>    y dystiolaeth o blaid datblygu Canolfannau Adsefydlu Menywod a’r dadleuon dros leihau dedfrydau o garchar i fenywod yng Nghymru, gan gynnwys safbwyntiau ar ddatblygu’r Canolfan Menywod a fydd yn agor yn Abertawe;

>>>    ac argaeledd darpariaeth a chymorth gwarchodol priodol i wahanol grwpiau o fenywod, gan gynnwys menywod o dan 18 oed, menywod ag anableddau, menywod â phroblemau iechyd meddwl, menywod o leiafrifoedd ethnig, menywod sydd wedi profi trais rhywiol neu gam-drin domestig, menywod â phroblemau ag alcohol neu gyffuriau, a menywod Cymraeg eu hiaith.

<<< 

 

Ar hyn o bryd, mae'r Pwyllgor yn gwahodd sylwadau ar y Cylch Gorchwyl a bydd yn cynnal sesiynau tystiolaeth lafar yn nhymor yr Hydref. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 10:00 ar 23 Medi.

 

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddEquality@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565