Ymgynghoriad

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch.

Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar y system addysg ac yn benodol ar y cymorth i iechyd meddwl myfyrwyr gan ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru. Cyfeiriwch at dudalen yr ymchwiliad i weld y cylch gorchwyl llawn.

 

Bydd y Pwyllgor yn lansio arolwg ym mis Medi i gasglu barn myfyrwyr presennol a diweddar, a bydd yn cynnal ymweliadau yn dilyn y gwaith hwn i siarad yn uniongyrchol â myfyrwyr.

 

Cyflwyno eich barn

Hoffem i chi gyflwyno eich barn drwy gwblhau’r pro fforma - mae'r pro fforma yn gofyn am eich barn yn erbyn cylch gorchwyl yr ymchwiliad. Mae lle hefyd i chi gyflwyno unrhyw safbwyntiau eraill nad ydynt yn cyfateb yn drefnus i'n cylch gorchwyl.

 

 

Rydym yn awyddus i glywed gan gynifer o bobl â phosibl. Os hoffech gyflwyno eich sylwadau ond nad ydych eisiau/nad ydych yn gallu cwblhau'r ffurflen hon, ffoniwch glercod y Pwyllgor, a all drefnu ffordd wahanol ichi fynegi eich barn

0300 200 6565 neu SeneddPlant@senedd.cymru

 

Dylech anfon eich ffurflen wedi'i llenwi at  SeneddPlant@senedd.cymru 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau i’r ymgynghoriad hwn yw dydd Llun 7 Tachwedd 2022

 

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddChildren@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565