Ymgynghoriad

Blaenoriaethau'r Chweched Senedd

Diben yr ymgynghoriad

Er mwyn helpu i lywio gwaith cynllunio strategol a’n blaenraglen waith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, rydym yn gofyn am eich barn chi, ar hyn o bryd, ynghylch beth ddylai ein brif flaenoriaethau fod yn y Chweched Senedd (2021-2026). Rydym yn awyddus i ddechrau'r gwaith hwn cyn gynted â phosibl, i sicrhau bod ein cynlluniau yn ystyried eich barn.

 

I gyflwyno'ch barn, lawrlwythwch y ffurflen hon. Ar ôl ei llenwi, anfonwch hi mewn e-bost at SeneddPlant@senedd.cymru

 

Rydym yn deall bod pobl yn cymryd seibiant haeddiannol dros yr haf, ac mae llawer o sefydliadau addysg hefyd ar doriad ar gyfer y gwyliau, felly byddwn yn cynnal yr ymgynghoriad hwn tan dydd Gwener 17 Medi 2021 i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gyfrannu pan fyddant yn ôl yn y gwaith. Dylid nodi ei bod yn bosibl na fydd modd ystyried ymatebion a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.

 

Lle mae cylchoedd gwaith y pwyllgorau’n gorgyffwrdd, byddwn yn sicrhau bod materion perthnasol yn cael eu rhannu â phwyllgorau eraill.

 

Un o’n prif flaenoriaethau yw sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed yn ein gwaith. I wneud hyn mewn ffordd ystyrlon, rydym yn gwybod bod angen teilwra’r dulliau ymgysylltu, a sicrhau eu bod yn briodol. Yng ngoleuni hynny, nid yw'r ymgynghoriad hwn wedi cael ei anelu at blant a phobl ifanc. Yn hytrach, byddwn yn cynnal gweithgareddau gyda phlant a phobl ifanc yn yr hydref i'n helpu i ddeall eu blaenoriaethau nhw ar gyfer y Chweched Senedd. Byddwn yn rhannu canfyddiadau'r gwaith hwn â holl bwyllgorau'r Senedd. Os ydych chi – neu os yw eich plentyn – o dan 16 oed ac â diddordeb mewn bod yn rhan o'r gwaith yma, anfonwch e-bost atom SeneddPlant@senedd.cymru i roi gwybod i ni. Gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn i anfon eich syniadau atom o ran sut yr hoffech chi inni ymgysylltu â phlant a phobl ifanc – mae gennym lawer o syniadau ein hunain, ond mae gennym ddiddordeb hefyd yn eich syniadau chi!

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

 

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

 

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddChildren@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565