Ymgynghoriad

Ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd.

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd.

 

Mae’r Pwyllgor yn awyddus i glywed gennych chi am effaith yr argyfwng a sut y mae’n cael ei reoli. Fel rhan o’r gwaith hwn, bydd y Pwyllgor yn ystyried yr ymateb gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus perthnasol ac yn ystyried yr effaith ar sectorau a phroffesiynau perthnasol. Bydd hefyd yn ystyried ymateb Cymru yng nghyd-destun ehangach y DU.

 

Byddai’r Pwyllgor yn croesawu eich sylwadau ar y canlynol:

 

  • graddfa ac effeithiau’r pandemig ar eich gwaith a/neu sector

 

  • sut mae camau gweithredu Llywodraeth Cymru hyd yma wedi helpu i leihau effaith y pandemig

 

  • pa gamau ychwanegol  y dylai Llywodraeth Cymru eu cymryd

 

  • unrhyw feysydd eraill o fewn ein cylch gwaith yr hoffech dynnu ein sylw atynt

 

 

Sut i anfon eich safbwyntiau atom: 

 

O ystyried yr amgylchiadau presennol nid oes dyddiad cau penodol ar gyfer cyflwyno'ch safbwyntiau – gofynnwn ichi eu hanfon atom cyn gynted ag y gallwch fel y gallwn fynd ar drywydd pethau mewn ffordd mor amserol â phosibl.

 

Nid ydym yn disgwyl papurau tystiolaeth manwl na hirfaith – mae e-bost byr am eich barn am effaith y pandemig a’ch profiadau ohono yn fwy na digon, a byddwn yn cysylltu â chi'n uniongyrchol os oes unrhyw beth yr ydym am ei ddeall yn well.

 

Gallwch gyflwyno'ch safbwyntiau drwy anfon e-bost at SeneddNHAMG@senedd.cymru.

 

Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth: Fel mater o drefn, rydym yn cyhoeddi'r holl safbwyntiau rydym yn eu cael. Bydd tystiolaeth a gyflwynir mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei chyhoeddi’n barhaus. Am fwy o wybodaeth, gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth: Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

 

Iaith: Rydym yn gweithio mewn dwy iaith swyddogol, Cymraeg a Saesneg. Gallwch gyflwyno’ch sylwadau yn y naill iaith neu'r llall (neu'r ddwy iaith os yw safonau neu gynlluniau eich sefydliad yn gofyn i chi wneud hynny), yn unol â'n Cynllun Ieithoedd Swyddogol. Byddwn yn cyhoeddi sylwadau yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno’n unig.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni: SeneddNHAMG@Senedd.cymru

 

 

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddNHAMG@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565