Ymgynghoriad

Craffu ar Covid-19 a'i effaith ar blant a phobl ifanc (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch)

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn archwilio sut mae pandemig y COVID-19 yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd plant a phobl ifanc (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch).

 

Mae fersiwn addas i blant o’r alwad am farn hon ar gael.

 

Byddwn yn ystyried effaith y pandemig a sut mae'n cael ei reoli ar iechyd a lles corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc, eu haddysg a'u gofal cymdeithasol. Byddwn hefyd yn ystyried sut mae Llywodraeth Cymru a'i chyrff cyhoeddus cysylltiedig yn mynd i’r afael â'r sefyllfa ac ystyrir hefyd ei heffaith ar sectorau a phroffesiynau perthnasol.

 

Rydym yn awyddus i glywed gan bawb sy'n ymwneud â chefnogi plant a phobl ifanc ar draws sectorau, gan gynnwys addysg, iechyd, gofal cymdeithasol a gwaith ieuenctid, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt. Byddwn hefyd yn ymgysylltu'n uniongyrchol â phlant a phobl ifanc i sicrhau bod eu safbwyntiau’n flaenllaw yn y broses graffu. Nid ydym yn disgwyl papurau tystiolaeth manwl na hirfaith – mae e-bost byr am eich barn am effaith y pandemig a’ch profiadau ohono yn fwy na digon, a byddwn yn cysylltu â chi'n uniongyrchol os oes unrhyw beth yr ydym am ei ddeall yn well.

 

O ystyried yr amgylchiadau presennol nid oes dyddiad cau penodol ar gyfer cyflwyno'ch safbwyntiau – fe wnaethom ofyn ichi eu hanfon atom cyn gynted ag y gallwch fel y gallwn fynd ar drywydd pethau mewn ffordd mor amserol â phosibl.

 

Yn ogystal â chasglu barn y cyhoedd, rydym yn bwriadu cynnal cyfres o sesiynau tystiolaeth untro. Gan ystyried y pwysau sy'n wynebu’r gwasanaethau cyhoeddus, byddwn hefyd yn defnyddio dulliau eraill o gasglu tystiolaeth er mwyn gwneud ein gwaith craffu mewn modd mor gymesur a chyfrifol â phosibl. Cyhoeddir holl fanylion ein gwaith yn rheolaidd.

 

Rydym yn awyddus i ystyried effaith Covid-19, a mesurau a fabwysiadwyd i reoli'r pandemig, ar y meysydd a ganlyn, ac unrhyw feysydd eraill o fewn ein cylch gwaith yr hoffech dynnu ein sylw atynt

 

 • Iechyd corfforol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.
 • Plant agored i niwed a difreintiedig (gan gynnwys disgyblion ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau, plant mewn angen, plant sy'n derbyn gofal a phlant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim).
 • Gwasanaethau plant, gan gynnwys gofal cymdeithasol a diogelu.
 • Addysg a gofal plant yn y blynyddoedd cynnar, gan gynnwys yr effaith ar y farchnad gofal plant a datblygiad yn ystod plentyndod.
 • Addysg ysgol statudol, gan gynnwys y trefniadau ar gyfer dysgu o bell, dilyniant dysgu, yr effaith ar ddeilliannau addysgol a gweithredu'r polisi gweithwyr critigol.
 • Arholiadau a chymwysterau (gan gynnwys cymwysterau galwedigaethol).
 • Addysg uwch ac addysg bellach, gan gynnwys cynaliadwyedd ariannol y sector, effaith newidiadau i gyrsiau, llety myfyrwyr a gwasanaethau eraill i fyfyrwyr, ac effaith hyn ar hawliau cyfreithiol myfyrwyr.
 • Cymorth ariannol i fyfyrwyr gan gynnwys yr effaith ar fyfyrwyr sydd wedi colli gwaith rhan-amser.
 • Gwaith ieuenctid.
 • Y cymorth sydd ar gael i'r gweithlu, gan gynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, gwasanaethau plant a gweithwyr ieuenctid.
 • Rhieni a gofalwyr.
 • Hawliau plant.

 

Text Box: Sut i anfon eich safbwyntiau atom 

 


Gallwch gyflwyno'ch safbwyntiau drwy anfon e-bost at seneddppia@senedd.cymru.
Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth: Fel mater o drefn, rydym yn cyhoeddi'r holl safbwyntiau rydym yn eu cael.

 

Yn achos y rhai sy'n cyflwyno sylwadau fel unigolion preifat, byddwn yn cyhoeddi eu sylwadau yn ddienw. Bydd enwau a rolau'r rhai sy'n cyflwyno sylwadau yn rhinwedd eu rôl broffesiynol yn cael eu cyhoeddi, ynghyd ag enwau sefydliadau sy’n cyflwyno gwybodaeth. Efallai y byddwn yn dileu unrhyw ddata personol o'r fersiwn o'ch tystiolaeth a gyhoeddir os ydym o'r farn y gellir eu defnyddio i'ch adnabod chi neu drydydd parti yn bersonol; a/neu os byddwn yn cytuno i wneud hynny mewn ymateb i gais gennych chi.

Cyn derbyn deunydd gan bobl 13 oed neu iau, mae angen caniatâd arnom gan riant neu warcheidwad y person ifanc dan sylw. Gellir darparu hyn ar ffurf e-bost gan riant neu warcheidwad y person ifanc.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried ein polisi ar ddatgelu gwybodaeth cyn anfon gwybodaeth atom, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon.

 

Iaith: Rydym yn gweithio mewn dwy iaith swyddogol, Cymraeg a Saesneg. Gallwch gyflwyno’ch sylwadau yn y naill iaith neu'r llall (neu'r ddwy iaith os yw safonau neu gynlluniau eich sefydliad yn gofyn i chi wneud hynny), yn unol â'n Cynllun Ieithoedd Swyddogol. Byddwn yn cyhoeddi sylwadau yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno’n unig.

 

Achosion unigol: Er y bydd yr holl safbwyntiau a gyflwynir yn ein helpu i graffu ar Covid-19 a'i effaith, ni allwn roi cyngor ynghylch achosion unigol, na mynd i’r afael â hwy. Fodd bynnag, gallwch gael cymorth gan eich cynrychiolwyr lleol a gallwch ddod o hyd i'w manylion ar ein gwefan.

 

Bydd tystiolaeth a gyflwynir mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei chyhoeddi’n barhaus. Mae pob cyflwyniad wedi’i marcio â’r dyddiad pan gafodd ei dderbyn a’r dyddiad cyhoeddi.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPPIA@Senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565