Ymgynghoriad

Sepsis

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Ymgynghoriad

Byddai’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn croesawu eich sylwadau fel rhan o’i ymchwiliad i Sepsis.

 

Cylch Gorchwyl:

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn galw am dystiolaeth ynghylch:

  • Pa ddealltwriaeth sydd o fynychder sepsis, goblygiadau sepsis i wasanaethau, a chanlyniadau o sepsis.
  • Ymwybyddiaeth gyhoeddus a phroffesiynol o sepsis.
  • Canfod a rheoli achosion o sepsis mewn ysbytai ac y tu allan i ysbytai, gan gynnwys defnyddio offer/canllawiau sgrinio priodol, ynghyd â’r broses gyfeirio rhwng gofal sylfaenol a gofal eilaidd.
  • Canfod/rheoli sepsis mewn amgylchedd (ysbyty) acíwt.
  • Yr effaith gorfforol a meddyliol ar y rheiny sydd wedi trechu sepsis, a’u hanghenion o ran cymorth

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion yw 12 Rhagfyr 2019. Dylid anfon eich sylwadau at SeneddIechyd@cynulliad.cymru

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddIechyd@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu