Ymgynghoriad

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Er mwyn ei helpu i lywio'i flaenraglen waith, gwahoddwyd y Pwyllgor syniadau am beth y dylai ei flaenoriaethau fod yn y Pumed Cynulliad.  

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPPIA@Senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565