Agenda item

Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru

Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Llywodraeth Cymru

Papur 2 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Papur 3 - Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Papur 4 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 6 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Papur 7 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 8 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 9 - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Papur 10 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Papur 11 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ynglŷn â chraffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-2020

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.

2.2. Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu nodyn ar y gwariant cyfalaf penodedig ar gyfer gofal sylfaenol.

 

Dogfennau ategol: