Agenda item

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft Ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad

Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol – 15 Rhagfyr 2015

Briff cyfreithiol

Briff ymchwil

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr ymatebion dderbyniwyd i’r ymgynghoriad a penderfynodd i ddiwygio’r Bil drafft yn sgil yr ymateb i’r ymgynghoriad.

Dogfennau ategol: