Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys cydraddoldeb a hawliau dynol, gwaith teg, cydlyniant cymunedol a diogelwch, mynd i’r afael â thlodi, a rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 ar waith.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Jenny Rathbone AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Cyfarfu’r Pwyllgor ddiwethaf ar 11 Gorffennaf a bydd yn cyfarfod nesaf ar 12 Medi</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=740</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad ynghylch ei flwyddyn gyntaf o fonitro’r Cynllun Preswylio Sefydlog i Ddinasyddion yr UE</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38194</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar brofiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 23 Medi.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=3798</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Gwrandawiad cyn penodi - Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar 7 Gorffennaf 2022.</news><link>https://senedd.cymru/media/ciblqdb0/cr-ld15233-w.pdf</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar egwyddorion cyffredinol y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru). Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 22 Gorffennaf 2022.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39479</link>

<news>Cyflwynwyd y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) i’r Senedd ar 7 Mehefin. Bydd y Pwyllgor yn cynnal gwaith craffu Cyfnod 1 i egwyddorion cyffredinol y Bil.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39479</link>

<news>Cyflwynodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Iaith Arwyddion Prydain ar 25 Ebrill 2022</news><link>https://senedd.cymru/media/hjzpnllu/cr-ld15094-w.pdf</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad diweddaru ar ei waith craffu blynyddol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol</news><link>https://senedd.cymru/media/js0h1krf/cr-ld15086-w.pdf</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad newydd – “Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol”</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=458</link>

<news>Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymateb i adroddiad y Pwyllgor “Gwarchod y dyfodol: y rhwystr gofal plant sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio” ar 23 Mawrth 2022. Mae dadl ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mercher 30 Mawrth</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38131</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37162</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry> Profiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol

</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39798</link>

<inquiry>Y Bil Partneriaeth Gymunedol a Chafael Cyhoeddus (Cymru)</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39479</link>

<inquiry>Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: menywod mudol</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39137</link>

<inquiry>Tlodi tanwydd a'r Rhaglen Cartrefi Clyd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38494</link>

<inquiry>Cynllun Setliad yr UE</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38194</link>

<inquiry>Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Bil Iaith Arwyddion Prydain</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39053</link>