Y Pwyllgor Busnes

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Busnes.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Busnes

<OpeningPara>Y Pwyllgor Busnes sy’n gyfrifol am drefnu Busnes y Senedd. Dyma’r unig Bwyllgor y disgrifir ei swyddogaethau a’i gylch gwaith yn y Rheolau Sefydlog. Ei waith yw "hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Senedd yn effeithlon", fel y nodir yn Rheol Sefydlog 11.1.</OpeningPara>

<OpeningPara>Y Llywydd sy’n cadeirio’r cyfarfodydd, a bydd y Trefnydd a rheolwr busnes o bob un o’r grwpiau gwleidyddol eraill a gynrychiolir yn y Senedd hefyd yn bresennol.<OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Ar 11 Ionawr 2023, ysgrifennodd y Pwyllgor Busnes at y Trefnydd ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl).</news><link>https://busnes.senedd.cymru/documents/s132802/Gohebiaeth%20gan%20y%20Llywydd%20at%20y%20Trefnydd%20ynghylch%20y%20Memorandwm%20Cydsyniad%20Deddfwriaethol%20ar%20y%20Bil%20Techn.pdf</link>

<news>Ar 9 Rhagfyr 2022, cyhoeddodd y Pwyllgor Busnes ei ymateb i adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Diwygio ein Senedd: Llais cryfach i bobl Cymru.</news><link>https://senedd.cymru/media/vk4jvvcc/cr-ld15530-w.pdf</link>

<news>Dechreuodd y Pwyllgor Busnes adolygu'r darpariaethau pleidleisio drwy ddirprwy yn Rheolau Sefydlog dros dro 12.41A-H, gyda'r nod o ddod i gasgliadau erbyn mis Mawrth 2023.</news><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40338&AIID=76189</link>

<news>Ar 15 Tachwedd 2022, cynhaliodd Pwyllgor Busnes gyfarfod cyhoeddus i ystyried ei waith ar Ddiwygio'r Senedd.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=699&MId=13020&Ver=4</link>

<news>Cynhaliodd Pwyllgor Busnes ymgynghoriad i lywio ei waith o ystyried pedwar argymhelliad a wnaed gan y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 1 Tachwedd.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=491&RPID=1863391&cp=yes</link>

<news>Cynhaliodd y Pwyllgor Busnes adolygiad o Reol Sefydlog 34 a chyfranogiad o bell yn ystod trafodion y Senedd.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39593&AIID=73010</link>

 

Adroddiadau’r Pwyllgor Busnes

 

·       Cynigion i newid y Rheolau Sefydlog

·       Amserlenni ar gyfer Biliau

·       Amserlenni ar gyfer Cydsyniad Deddfwriaethol Memoranda

·       Amserlen ar gyfer cyllideb ddrafft y Llywodraeth

·       Portffolios a chyfrifoldebau’r pwyllgorau

·       Adroddiadau eraill y Pwyllgor Busnes