Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

<OpeningPara></OpeningPara>

Newyddion

<news>Bwriedir i etholiad nesaf y Senedd gael ei chynnal ar 6 Mai. Er mwyn cydnabod yr angen am degwch i bob ymgeisydd yn ystod cyfnod yr etholiad, daw holl weithgareddau’r pwyllgorau i ben o 7 Ebrill (ac eithrio gweithgareddau cyfyngedig iawn mewn cysylltiad ag is-ddeddfwriaeth frys neu ddarpariaethau Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021). Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 - caiff gwybodaeth ei chyhoeddi ar y wefan hon.</news><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau</link>

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Cynigion ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25757</link>

<inquiry>Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25029</link>

<inquiry>Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25276</link>

<inquiry>Craffu ar strategaeth ryngwladol Llywodraeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=26987</link>

<inquiry>Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar y farchnad fewnol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29195</link>

<inquiry>Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=22530</link>

<inquiry>Fframweithiau polisi cyffredin y DU</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23807</link>

 

 

Ymadael â’r UE: y Cytundeb Ymadael, y cyfnod pontio a’r trafodaethau am y berthynas yn y dyfodol

 

Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Blaenraglen waith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMADY

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016. Ar 15 Medi 2016 cytunwyd ar ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Senedd mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

David Rees ACAlun Davies ACHuw Irranca-Davies AC