Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

<OpeningPara></OpeningPara>

Newyddion

<news>Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor 25 Ionawr. Mae’r agenda bellach wedi'i chyhoeddi.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=449&MId=11093&Ver=4</link>

<news>Ar 26 Tachwedd, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Fil Marchnad Fewnol y DU - Cydsyniad Deddfwriaethol. </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29782</link>

<news>Ar 1 Hydref, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Fil Masnach 2020: Cydsyniad Deddfwriaethol. </news><link>https://senedd.wales/laid documents/cr-ld13548/cr-ld13548-w.pdf</link>

<news>Ar 30 Gorffennaf, ysgrifennodd y Cadeirydd at y Gwir Anrhydeddus Alok Sharma AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, a'r Gwir Anrhydeddus Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ynghylch lansio Papur Gwyn ac ymgynghoriad y DU ar y farchnad fewnol.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29195</link>

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Cynigion ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25757</link>

<inquiry>Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25029</link>

<inquiry>Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25276</link>

<inquiry>Craffu ar strategaeth ryngwladol Llywodraeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=26987</link>

<inquiry>Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar y farchnad fewnol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29195</link>

<inquiry>Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=22530</link>

<inquiry>Fframweithiau polisi cyffredin y DU</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23807</link>

 

 

Ymadael â’r UE: y Cytundeb Ymadael, y cyfnod pontio a’r trafodaethau am y berthynas yn y dyfodol

 

Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Blaenraglen waith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMADY

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016. Ar 15 Medi 2016 cytunwyd ar ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Senedd mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

David Rees ACAlun Davies ACHuw Irranca-Davies AC