Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

<OpeningPara>Yn ystod y gwanwyn 2021, mae rhaglen waith y Pwyllgor wedi canolbwyntio ar effaith y pandemig COVID-19 ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a’r ffordd y cafodd yr effaith hon ei rheoli.</OpeningPara>

 

 

Newyddion

 

<news>Bwriedir i etholiad nesaf y Senedd gael ei chynnal ar 6 Mai. Er mwyn cydnabod yr angen am degwch i bob ymgeisydd yn ystod cyfnod yr etholiad, daw holl weithgareddau’r pwyllgorau i ben o 7 Ebrill (ac eithrio gweithgareddau cyfyngedig iawn mewn cysylltiad ag is-ddeddfwriaeth frys neu ddarpariaethau Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021). Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 - caiff gwybodaeth ei chyhoeddi ar y wefan hon</news><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau/</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

 

Amcanion strategol, blaenoriaethau’r Pwyllgor a blaenraglen waith 

>>>> 

>>>Amcanion strategol<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15943</link>

>>>Blaenoriaethau’r Pwyllgor<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15943</link>

>>>Blaenraglen waith<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15943</link>

<<< 

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=448</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15160</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15126</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15147</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15170</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddIechyd<link>https://twitter.com/SeneddIechyd</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.