Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

<OpeningPara> </OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bwriedir i etholiad nesaf y Senedd gael ei chynnal ar 6 Mai. Er mwyn cydnabod yr angen am degwch i bob ymgeisydd yn ystod cyfnod yr etholiad, daw holl weithgareddau’r pwyllgorau i ben o 7 Ebrill (ac eithrio gweithgareddau cyfyngedig iawn mewn cysylltiad ag is-ddeddfwriaeth frys neu ddarpariaethau Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021). Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 - caiff gwybodaeth ei chyhoeddi ar y wefan hon.

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad gwaddol y Bumed Senedd, sy’n edrych nôl ar gwaith yn y Bumed Senedd a sy’n edrych ymlaen at y Senedd nesaf</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=36962</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyflwyno ei ymateb ymgynghoriad i bapur gwyn Llywodraeth Cymru “Adeiladau Mwy Diogel yng Nghymru”</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19346</link>

<news>Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar effaith COVID-19 ar y sector gwirfoddol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28320</link>

<news>Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ymateb i’n llythyr ar ddiogelwch tân</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19346</link>

<news>Mae’r Llywydd wedi ysgrifennu at Gadeiryddion yr holl Bwyllgorau ynghylch effaith Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) ar fusnes y pwyllgorau</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35328</link>

<news>Mae’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) bellach wedi bod trwy Gyfnod 4</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27569&AIID=56241</link>

 

Gwaith Cyfredol

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=447</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15159</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15125</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15146</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15169</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCymunedau<link>https://twitter.com/SeneddCymunedau</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol; tai; adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol. Ar 13 Tachwedd 2019, newidiwyd cylch gwaith y pwyllgor i gynnwys y gallu i arfer y swyddogaethau nad ydynt yn rhai cyllidebol a nodir yn Rheol Sefydlog 18A.2 mewn perthynas ag atebolrwydd a llywodraethu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.