Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

<OpeningPara> </OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 28 Ionawr. Mae’r agenda wedi’i chyhoeddi</news>><link>ieListDocuments.aspx?CId=447&MId=11084&Ver=4</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad ar Benodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Dros Dro</news>><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29803&AIID=56241</link>

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad ar effaith pandemig COVID-19 ar y sector gwirfoddol yn nhymor y gwanwyn</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28320</link>

<news>Mae’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) bellach yng Nghyfnod 3</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27569&AIID=56241</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Proses Penodi</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29803&Opt=0&AIID=56241</link>

<inquiry>Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28320</link>

<inquiry>Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=26688</link>

<inquiry>Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27569&AIID=56241</link>

<inquiry>Ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20843</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=447</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15159</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15125</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15146</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15169</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCymunedau<link>https://twitter.com/SeneddCymunedau</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol; tai; adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol. Ar 13 Tachwedd 2019, newidiwyd cylch gwaith y pwyllgor i gynnwys y gallu i arfer y swyddogaethau nad ydynt yn rhai cyllidebol a nodir yn Rheol Sefydlog 18A.2 mewn perthynas ag atebolrwydd a llywodraethu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.