Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

<OpeningPara>Bob wythnos pan fo’r Senedd yn eistedd, mae'r Pwyllgor yn cyflawni'r swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog 21 (ac eithrio Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11*) i graffu ar is-ddeddfwriaeth. Yn unol â'i gylch gwaith, bydd hefyd yn trafod unrhyw Filiau a gyflwynir i'r Senedd ac unrhyw femoranda cydsyniad deddfwriaethol a osodir gerbron y Senedd.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bwriedir i etholiad nesaf y Senedd gael ei chynnal ar 6 Mai. Er mwyn cydnabod yr angen am degwch i bob ymgeisydd yn ystod cyfnod yr etholiad, daw holl weithgareddau’r pwyllgorau i ben o 7 Ebrill (ac eithrio gweithgareddau cyfyngedig iawn mewn cysylltiad ag is-ddeddfwriaeth frys neu ddarpariaethau Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021). Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 - caiff gwybodaeth ei chyhoeddi ar y wefan hon</news><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau/</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd ar 31 Mawrth 2021</news><link>https://senedd.cymru/media/gb1fzy1b/cr-ld14319-w.pdf</link>

 

Gwaith Cyfredol

 

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=434</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15034</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16071</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15152</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16846</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @Senedddcc<link>https://twitter.com/Senedddcc</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 15 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21 (ac eithrio Rheol Sefydlog 21.8 i 21.11*) ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â deddfwriaeth, cyfiawnder a’r cyfansoddiad** sydd o fewn cymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

Newidiwyd enw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 29 Ionawr 2020 yn dilyn cynnig y cytunwyd arno yn y Senedd. Gweler hefyd adroddiad y Pwyllgor Busnes, Diwygio teitl y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, mis Ionawr 2020.

 

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad ar dudalennau gwe'r Senedd, ar Senedd TV neu yn nhrawsgrifiadau cyfarfodydd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad cyn 29 Ionawr 2020 fel cyfeiriad at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

^Diwygiwyd cylch gwaith y Pwyllgor yn dilyn penderfyniadau yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Medi 2016* a 29 Ionawr 2020**.