Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

<OpeningPara>Bob wythnos pan fo’r Senedd yn eistedd, mae'r Pwyllgor yn cyflawni'r swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog 21 (ac eithrio Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11*) i graffu ar is-ddeddfwriaeth. Yn unol â'i gylch gwaith, bydd hefyd yn trafod unrhyw Filiau a gyflwynir i'r Senedd ac unrhyw femoranda cydsyniad deddfwriaethol a osodir gerbron y Senedd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Ar hyn o bryd, mae gwaith y Pwyllgor yn canolbwyntio'n bennaf ar ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â Covid-19 ac ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd. Bydd ei ymchwiliadau i’r newid yng nghyfansoddiad Cymru a gwneud i gyfiawnder weithio yng Nghymru yn parhau yn 2021.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Llun 25 Ionawr. Gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv.</news><link> http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/05cbec50-16f6-4bfb-b89e-9db63b2c5bdf?autostart=True </link>

 

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ynghylch Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gwasanaethau Ariannol ddydd Mawrth 15 Rhagfyr</news><link></link>

 

<news>Ddydd Gwener 4 Rhagfyr, cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiadau ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) (PDF, 1MB) ac ar ail femorandwm cydsyniad deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach (PDF, 166KB)</news><link></link>

 

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Fil Marchnad Fewnol y DU ar 26 Tachwedd 2020</news><link></link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor a Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar Brotocol diwygiedig ar gyfer craffu ar reoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd</news><link></link>

 

<news>Ar 12 Tachwedd 2020, ysgrifennodd Cadeiryddion y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at bwyllgorau Senedd y DU mewn perthynas â Bil Marchnad Fewnol y DU.

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor arfaethedig - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35064</link>

<inquiry>Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29782</link>

<inquiry>Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Masnach 2020</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28240</link>

<inquiry>Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amgylchedd 2020</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27737</link>

<inquiry>Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28836</link>

<inquiry>Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27933</link>

<inquiry>Y newid yng nghyfansoddiad Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25963</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=434</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15034</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16071</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15152</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16846</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @Senedddcc<link>https://twitter.com/Senedddcc</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 15 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21 (ac eithrio Rheol Sefydlog 21.8 i 21.11*) ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â deddfwriaeth, cyfiawnder a’r cyfansoddiad** sydd o fewn cymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

Newidiwyd enw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 29 Ionawr 2020 yn dilyn cynnig y cytunwyd arno yn y Senedd. Gweler hefyd adroddiad y Pwyllgor Busnes, Diwygio teitl y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, mis Ionawr 2020.

 

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad ar dudalennau gwe'r Senedd, ar Senedd TV neu yn nhrawsgrifiadau cyfarfodydd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad cyn 29 Ionawr 2020 fel cyfeiriad at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

^Diwygiwyd cylch gwaith y Pwyllgor yn dilyn penderfyniadau yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Medi 2016* a 29 Ionawr 2020**.