Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd - Y Bumed Senedd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd - Y Bumed Senedd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd - Y Bumed Senedd

Diben

Darparu cyngor arbenigol i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig i'w gynorthwyo yn ei waith o graffu ar yr hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud i gyflawni ymrwymiadau polisi, dyletswyddau a thargedau statudol o ran newid hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys mesurau lliniaru ac addasu o ran newid hinsawdd.

 

Bydd hyn yn cynnwys:

  • darparu cyngor i gefnogi cylch craffu blynyddol;
  • cynorthwyo'r Pwyllgor yn ei waith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.