Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

 

Newyddion

<news>Yn dilyn etholiad y Senedd ar 6 Mai 2021, disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 – bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar y wefan hon.</news><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau/</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad gwaddol y Bumed Senedd, sy’n edrych nôl ar gwaith yn y Bumed Senedd a sy’n edrych ymlaen at y Senedd nesaf</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=36962</link>

 

Gwaith Cyfredol

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=447</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15159</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15125</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15146</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15169</link>

<<< 

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol; tai; adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol. Ar 13 Tachwedd 2019, newidiwyd cylch gwaith y pwyllgor i gynnwys y gallu i arfer y swyddogaethau nad ydynt yn rhai cyllidebol a nodir yn Rheol Sefydlog 18A.2 mewn perthynas ag atebolrwydd a llywodraethu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.