Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

<OpeningPara>Mae’r Senedd wedi sefydlu’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif ar faterion penodol. Mae hyn yn cynnwys iechyd corfforol, iechyd meddwl ac iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe aelod a ddaw o’r gwahanol bleidiau sy’n cael eu cynrychioli yn y Senedd. Caiff ei gadeirio gan Russell George AS.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth isod am y Pwyllgor, ei aelodau, a’r rhestr o feysydd y mae’n eu trafod.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar wrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ddydd Gwener 22 Medi</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39901</link>

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Mercher 28 Medi</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=737&MId=12966&Ver=4</link>

<news>Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu cyffredinol gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weiniedog Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ddydd Iau 6 Hydref</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37781</link>

<news>Lansiodd y Pwyllgor ei ymgynghoriad ar Ddeintyddiaeth ddydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022. Mae’r amser cau ar gyfer tystiolaeth ysgrifenedig wedi ymestyn tan ddydd Gwener 23 Medi</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=475&RPID=1031317433&cp=yes</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ‘rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai’ ddydd Mercher 15 Mehefin. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ddydd Iau 28 Gorffennaf.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38333</link>

<news>Lansiodd y Pwyllgor ei ymgynghoriad ar ddeintyddiaeth ddydd Mawrth, 12 Gorffennaf 2022. Y dyddiad cau ar gyfer tystiolaeth ysgrifenedig yw dydd Gwener, 16 Medi 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39744</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar y gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ddydd Gwener 1 Gorffennaf 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39629</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ‘Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru’ ar ddydd Iau 7 Ebrill 2022. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ddydd Llun 30 Mai 2022. Cynhaliwyd dadl ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 29 Mehefin.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38257</link>

 

Gwaith Cyfredol

 

<inquiry>Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39901</link>

<inquiry>Gwaith craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion sydd â chyfrifoldeb dros iechyd a gofal cymdeithasol<inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37781</link>

<inquiry>Craffu ar Iechyd a Gofal Digidol Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39795</link>

<inquiry>Deintyddiaeth</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39744</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin - Y Chweched Senedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<inquiry>Iechyd menywod a merched</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38809</link>

<inquiry>Anghydraddoldebau iechyd meddwl</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38553</link>

<inquiry>Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38333</link>

<inquiry>Craffu ar Gynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021 i 2022 Llywodraeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38432</link>

<inquiry>Effaith pandemig COVID-19, a'i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - Y Chweched Senedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38251</link>