Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Newyddion

  • Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor 24 Medi. Gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv.
  • Ar 18 Awst, lansiodd y Pwyllgor arolwg ynghylch Gadael yr Undeb Ewropeaidd: Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio. 
  • Ar 30 Gorffennaf, ysgrifennodd (PDF,271KB) y Cadeirydd at y Gwir Anrhydeddus Alok Sharma AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, a'r Gwir Anrhydeddus Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ynghylch lansio Papur Gwyn ac ymgynghoriad y DU ar y farchnad fewnol.
  • Ar 1 Gorffennaf, lansiodd y Pwyllgor ymgynghoriad ar barodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio.
  • Ar 12 Mehefin, gwnaethom gyhoeddi blog gan ein Cadeirydd ar y pandemig COVID-19 a chyfnod pontio'r Undeb Ewropeaidd.

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Ymadael â’r UE: y Cytundeb Ymadael, y cyfnod pontio a’r trafodaethau am y berthynas yn y dyfodol

 

Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Ymchwiliadau polisi

 

Craffu ar waith sydd â ffocws rhyngwladol

 

Craffu ar waith sy'n canolbwyntio ar y DU

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Blaenraglen waith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMADY

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016. Ar 15 Medi 2016 cytunwyd ar ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Senedd mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

David Rees ACAlun Davies ACHuw Irranca-Davies ACMandy Jones AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu