Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

<OpeningPara>Hyd y gellir rhagweld, bydd rhaglen y Pwyllgor yn canolbwyntio ar ei ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad agored am safbwyntiau fel rhan o’r ymchwiliad hwn. Nid oes angen ymateb maith, ac nid oes terfyn amser i’w gyflwyno – gofynnwn i chi rannu’r hyn a allwch, pan allwch. Bydd pob ymateb a geir yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor ac ei helpu gyda’i waith. </OpeningPara>

 

<OpeningPara>Bydd y materion i’w trafod gan y Pwyllgor yn ystod y gwanwyn yn cynnwys brechu, profi ac effaith y pandemig ar ofal cymdeithasol, gofalwyr di-dâl ac amseroedd aros.</OpeningPara> 

 

<OpeningPara>Ar y cyd â’r ymchwiliad hwn, bydd rhaglen dreigl o sesiynau tystiolaeth lafar rhithwir. Gellir gwylio’r holl gyfarfodydd, yn fyw, ar Senedd.tv. Caiff agenda derfynol ar gyfer pob cyfarfod ei chyhoeddi ar ein gwefan bob dydd Gwener. </OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei hymateb i’n hadroddiad: Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 – effaith ar iechyd meddwl a llesiant’ ar 24 Chwefror 2021</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28277</link>

 

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 ar 4 Chwefror 2021</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28778</link>

 

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 03 Mawrth 2021</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=448&MId=11049&Ver=4</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei flaenraglen waith hyd at doriad y Pasg</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15943</link>

 

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar ‘Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant’ ar 17 Rhagfyr 2020. Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad cyntaf yn y gyfres hon; ‘Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 1’ ar 8 Gorffennaf. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei hymateb i’r adroddiad ar 8 Medi, a chynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 30 Medi.</news><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28277</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol.</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29115&Opt=0</link>

<inquiry>Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28277</link>

<inquiry>Prosesau rhyddhau o’r ysbyty</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27802</link>

<inquiry>Sepsis</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25903</link>

<inquiry>Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=22518</link>

<inquiry>Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=24408</link>

 

Amcanion strategol, blaenoriaethau’r Pwyllgor a blaenraglen waith 

>>>> 

>>>Amcanion strategol<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15943</link>

>>>Blaenoriaethau’r Pwyllgor<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15943</link>

>>>Blaenraglen waith<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15943</link>

<<< 

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=448</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15160</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15126</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15147</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15170</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddIechyd<link>https://twitter.com/SeneddIechyd</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.