Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

<OpeningPara>Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi’i sefydlu gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys y Gymraeg, diwylliant; y celfyddydau; diwydiannau creadigol; yr amgylchedd hanesyddol; cyfathrebu, darlledu; y cyfryngau, chwaraeon a chysylltiadau rhyngwladol.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r pleidiau gwahanol a gynrychiolir yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Delyth Jewell AS.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar 8 Rhagfyr 2022</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=742&MId=13286&Ver=4</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu ynghylch dyfodol Neuadd Dewi Sant – Rhagfyr 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40487</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol y Bil Diogelwch Ar lein - Rhagfyr 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39162</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad - Costau cynyddol: yr effaith ar ddiwylliant a Chwaraeon – Tachwedd 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39879</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad - Ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39912</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad - Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Protocol Gogledd Iwerddon  </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39699</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Effaith costau cynyddol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39879</link>

<inquiry>Ymchwiliad i’r heriau sy’n wynebu gweithlu’r diwydiant creadigol yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39718</link>

<inquiry>Ymchwiliad i'r fframwaith deddfwriaethol sy'n cefnogi darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38820</link>