Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys polisi newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, ynni; cynllunio; trafnidiaeth, a chysylltedd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Llyr Gruffydd AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 12 Ionawr 2023</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=741</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad i gasglu barn am strategaeth gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40393</link>

<news>Mae Llywodraeth Cymru ac Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd Cymru wedi ymateb i Adroddiad y Pwyllgor ar weithredu’r mesurau interim ar gyfer diogelu’r amgylchedd</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37956</link>

<news>Cyfarfu'r Pwyllgor ddiwethaf ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022.</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=741</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Bil drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) ar 10 Hydref 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39822</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad, Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru: Rhan 1 - Craffu ar waith Trafnidiaeth Cymru, Rhan 2 - Dyfodol gwasanaethau bysiau a threnau ar ôl Covid ar 6 Hydref 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39263</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU, ar 3 Hydref 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39540</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Hadroddiad ar weithredu mesurau interim diogelu'r amgylchedd, ar 28 Medi 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37956</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi'r cyflwyniadau ysgrifenedig ar gyfer ei ymchwiliad i ddatgarboneiddio'r sector tai preifat ac mae modd eu gweld ar y dudalen ymgynghori</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=474</link>

<news>Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar ynni adnewyddadwy yng Nghymru</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38657</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr Hydref</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37396</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Gwefru cerbydau trydan</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40393</link>

<inquiry>Datgarboneiddio’r sector cyhoeddus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40226</link>

<inquiry>Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39943</link>

<inquiry>Datgarboneiddio tai</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39102</link>

<inquiry>Datgarboneiddio tai: datgarboneiddio'r sector tai preifat</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39681</link>

<inquiry>Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37956</link>

<inquiry>Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39263</link>

<inquiry>Craffu ar waith Trafnidiaeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39051</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<inquiry>Cymru Sero Net</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38361</link>