Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

<OpeningPara> Sefydlwyd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan y Senedd i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol a amlinellir yn Rheolau Sefydlog 21 a 26C. Gall y Pwyllgor hefyd ystyried unrhyw fater sy’n ymwneud â deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad, cyfiawnder, a materion allanol. </OpeningPara>

 

<OpeningPara> Mae gan y Pwyllgor pedwar Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Huw Irranca-Davies AS. </OpeningPara>

 

<OpeningPara> Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mehefin 2021, daeth y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 6) ar y Bil Rheoleiddio Tai Cymdeithasol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39825</link>

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Llun 24 Ebrill</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=13312&Ver=4</link>

<news>Ar 24 Mawrth 2023, cyfarfu'r Fforwm Rhyngseneddol am y trydydd tro</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38875</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei nawfed adroddiad monitro</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37937<link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei trydydd ar ddeg adroddiad ar gytundebau rhyngwladol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37935</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memoranda Rhif 3, Rhif 4 a Rhif 5) ar y Bil Caffael. </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39535</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar ganlyniad ystyriaeth fanwl y pwyllgor o ran Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru). </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39698</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40072</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Ffyniant Bro ac Adfywio</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39536</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40073</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40807</link>

<inquiry>Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39698</link>

<inquiry>Bil Bwyd (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40509</link>

<inquiry>Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40984</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<inquiry>Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/cydsyniad-deddfwriaethol/</link>

<inquiry>Is-ddeddfwriaeth</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/deddfwriaeth/is-ddeddfwriaeth/</link>