Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 09/12/2022 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd, David Rees AS, yr Aelodau a’r tystion i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Paul Davies AS a Russell George AS; Dirprwyodd Laura Jones AS a Peter Fox AS ar eu rhan, yn y drefn honno.

 

(10.00 - 11.30)

2.

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru.

Cofnodion:

2.1 Gwnaeth y Pwyllgor graffu ar waith y Prif Weinidog ar bolisi sy’n ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol.

 

(11.40 - 12.10)

3.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - y cytundeb cydweithio

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru.

Adam Price AS, Arweinydd Plaid Cymru.

Cofnodion:

3.1 Gofynnodd y Pwyllgor gwestiynau i’r Prif Weinidog ac Adam Price AS ynghylch polisi yn y Cytundeb Cydweithredu, gan ei bod ychydig dros flwyddyn ers i’r cytundeb gael ei gyflwyno.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

5.

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y ddwy sesiwn.

 

6.

Trafod cyfarfodydd yn y dyfodol

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dull ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol, a chytunwyd ar ddyddiad, lleoliad a thema’r cyfarfod nesaf.