Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Amseriad disgwyliedig: Prifysgol Glyndwr, Wrecsam 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 31/03/2022 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd, David Rees AS, yr Aelodau a'r tystion i'r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Paul Davies AS a Llyr Gruffydd AS; daeth Sam Rowlands AS a Delyth Jewell AS yn eu lle. Datganodd Jenny Rathbone buddiant fel cyfranddaliwr o Awel Ltd.

(13.00-14.30)

2.

Costau byw

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Holodd y Pwyllgor y Prif Weinidog ar bolisïau yn ymwneud â chostau byw.

(14.30-15.00)

3.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - Materion amserol

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Cofnodion:

Gofynnodd Aelodau gwestiynau ar faterion amserol i’r Prif Weinidog.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 5

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

5.

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y cyfarfod blaenorol.