Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/01/2023 - Y Pwyllgor Deisebau

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhys ab Owen AS.

 

 

2.

Deisebau newydd

2.1

P-06-1309 Dylai Llywodraeth Cymru gynnal refferendwm cyn ehangu maint y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a dywedodd Joel James ei fod o blaid cynnal refferendwm. Nododd Aelodau eraill fod nifer o bwyllgorau’r Senedd wedi ystyried y mater yn ofalus iawn, ac roeddent i gyd wedi argymell bod angen cynyddu nifer yr Aelodau o’r Senedd er mwyn medru craffu’n effeithiol ar Lywodraeth Cymru.  Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn cyflwyno Bil Diwygio’r Senedd yn y flwyddyn newydd a bydd hwn eto’n gyfle i’r Senedd drafod y materion hyn a chraffu arnynt. O ystyried hynny, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb, gan ddiolch i’r deisebydd.

 

2.2

P-06-1310 Gwarchod Mynydd Eglwysilan a Chefn Eglwysilan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a nododd y byddai gwaith ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid yn mynd rhagddo pe bai cais yn cael, neu’n debygol o gael, ei gyflwyno ar gyfer datblygiad o arwyddocâd cenedlaethol. O ystyried hyn, cytunodd yr Aelodau nad oedd fawr ddim arall y gallent ei wneud fel Pwyllgor ac y dylid cau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

 

 

2.3

P-06-1311 Dylid cymhwyso buddiannau Cymru ac amddiffyn cyfraith ryngwladol yn erbyn marwolaeth pysgod oherwydd EDF-Hinkley yn Aber Afon Hafren

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i’w chau o ystyried bod y Gweinidog wedi rhannu canfyddiadau ei grŵp gydar Gweinidog cyfatebol yn Llywodraeth y DU, a bod ymchwiliad cyhoeddus wedi cadarnhau bod angen cyfarpar atal pysgod acwstig.

 

 

2.4

P-06-1312 Helpu i wella ansawdd dŵr yn Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i ysgrifennu at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i ofyn am ei farn am hyn a gohebiaeth diweddaraf y deisebydd.

 

2.5

P-06-1313 Dylid caniatáu eithriadau i'r rheol deiliadaeth 182 diwrnod i leihau niwed i fusnesau hunanddarpar dilys yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb, a chytunodd i aros am ganlyniadau’r ymgynghoriad a gynhaliwyd yn ddiweddar ynghylch eithriadau.

 

Bydd y Pwyllgor yn trafod y ddeiseb eto ymhen tri mis.

 

 

2.6

P-06-1314 Insiwleiddio holl gartrefi Cymru rhag y gwres a'r oerfel... cyflwyno grantiau sy'n agored i bawb!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a nododd y bydd sesiwn bord gron yn cael ei chynnal i drafod y mater hwn ar ddiwedd y cyfarfod cyhoeddus. Cytunodd yr Aelodau i adrodd yn ôl i’r Pwyllgor pan fyddai’n cyfarfod rywdro eto i drafod y camau nesaf i’w cymryd mewn perthynas â’r ddeiseb.

 

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-06-1302 Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb a nododd y ddadl a gynhaliwyd yn ddiweddar yn y Senedd. Diolchodd i’r deisebwyr am godi’r mater pwysig hwn ac am eu sylwadau diweddaraf.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Aelodau a gymerodd ran yn y ddadl a chaeodd y ddeiseb.   

 

3.2

P-06-1291 Cynnal ymchwiliad i’r pryniant corfforaethol o’r proffesiwn milfeddygol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a gofynnodd i swyddogion baratoi papur cwmpasu ynghylch sut y gallai’r Pwyllgor gefnogi’r digwyddiad roedd y deisebwr am ei gynnal yn y Senedd i dynnu sylw at yr heriau cysylltiedig â’r pryniant corfforaethol o’r proffesiwn milfeddygol yng Nghymru.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig

 

 

5.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 

 

(15.00)

6.

Trafodaeth bord gron yn codi o P-06-1314 Insiwleiddio holl gartrefi Cymru rhag y gwres a'r oerfel... cyflwyno grantiau sy'n agored i bawb!

Cofnodion:

Cynhaliodd y Pwyllgor drafodaeth bord gron ar y mater gyda nifer o randdeiliaid allanol.