Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 14/09/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15 - 09.30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 09.35)
5 mins

2.

Papurau i’w nodi

Mae modd gweld y papurau i’w nodi ar gyfer y cyfarfod drwy’r linc isod:

 

§  Papurau i'w nodi: pecyn llawn

2.1

39ain Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

Dogfennau ategol:

2.2

Yr heriau sy'n wynebu gweithlu’r diwydiant creadigol

Dogfennau ategol:

2.3

Confensiwn Cyngor Ewrop ar Ddull Diogelwch Eiddo a Diogelwch Personol a Gwasanaeth Integredig mewn Gemau Pêl-droed a Digwyddiadau Chwaraeon Eraill

Dogfennau ategol:

2.4

Gwasanaethau Hamdden a Llyfrgelloedd Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

2.5

Craffu ar Ddarlledu

Dogfennau ategol:

2.6

Lleoli Gwasanaethau Iechyd Meddwl Arbenigol Amenedigol Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

2.7

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:

2.8

Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:

2.9

Dyfodol newydd ar gyfer darlledu a chyfathrebu yng Nghymru

Dogfennau ategol:

2.10

Craffu ar Gomisiynydd y Gymraeg

Dogfennau ategol:

2.11

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

2.12

Achub Cylchgronau a Gwefannau Cymraeg

Dogfennau ategol:

2.13

Newyddiaduraeth er budd y cyhoedd

Dogfennau ategol:

2.14

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol (Rhif 2)

Dogfennau ategol:

(09.35)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4, 5, 7, 8, 9 a 10

(09.35 - 10.00)
25 mins

4.

Yr heriau sy’n wynebu gweithlu’r diwydiant creadigol: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

(10.00 - 10.25)
25 mins

5.

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

(10.25 - 10.30)

Egwyl

(10.30 - 11.30)
60 mins

6.

Oriel gelf gyfoes genedlaethol: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Dirprwy Weinidog

§  Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

§  Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

§  Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwylliant a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

§  Marcus Hill, Pennaeth Prosiectau Cyfalaf, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(11.30 - 11.35)

Egwyl

(11.35 - 12.00)
25 mins

7.

Oriel gelf gyfoes genedlaethol: trafod y dystiolaeth

(12.00 - 12.15)
15 mins

8.

Oriel gelf gyfoes genedlaethol: diweddariadau yn sgil gwaith ymgysylltu mewn perthynas â’r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

(12.15 - 12.35)
20 mins

9.

Oriel gelf gyfoes genedlaethol: trafod y materion allweddol

10.

Blaenraglen Waith

(12.35 - 12.45)
10 mins

10.1

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru: trafod y papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

(12.45 - 13.00)
15 mins

10.2

Trafod y flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2023

Dogfennau ategol: