Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/03/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Hefin David AS.

 

(09.30-10.15)

2.

Gwrandawiad cyn penodi Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer swydd Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 

(10.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 4, 5, 6 a 9 o gyfarfod heddiw.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.15-10.30)

4.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

4.2 Oherwydd amserlenni ar gyfer adrodd, cytunodd yr Aelodau i ystyried yr adroddiad ar y gwrandawiad cyn penodi, a chytuno arno, y tu allan i’r cyfarfod.

 

(10.30-10.50)

5.

Trafod y Cylch Gorchwyl drafft ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg a dull o weithio ar y cyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried papur cwmpasu drafft ar ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn y dyfodol, ynghyd ag opsiynau ar gyfer gweithio ar y cyd â'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i drafod y mater hwn eto y tu allan i'r cyfarfod hwn.

 

(10.50-11.00)

6.

Adroddiadau diweddar ar anghydfodau mewnol yn Amgueddfa Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafwyd ymddiheuriad gan Heledd Fychan AS ar gyfer yr eitem hon.

 

6.2 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip, a chytunodd i ystyried gwelliannau y tu allan i'r cyfarfod hwn.

 

(11.15-12.15)

7.

Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Cymru

Brian Davies, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro

Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus

 

Briff ymchwil

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Chwaraeon Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Chwaraeon Cymru.

 

7.2 Cytunodd cynrychiolwyr Chwaraeon Cymru i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda rhagor o wybodaeth sy’n berthnasol i'r sesiwn.

 

(12.15)

8.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at S4C ynghylch effaith cau'r Gronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc ar blant a phobl ifanc.

 

(12.15-12.30)

9.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog, Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip, ar faterion yn ymwneud â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23.