Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/11/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.TV

(09.00-09.30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.30-10.30)

2.

Ymchwiliad undydd ar y diwydiannau celfyddydau a chreadigol

Rebecca Nelson, Cyfarwyddwr Cyllid a Swyddog Cyfrifyddu, Cyngor Celfyddydau Cymru

Diane Hebb, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â’r Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru

Gillian Mitchell, Prif Weithredwr, Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Lorne Campbell, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales

Louise Miles-Payne, Cyfarwyddwr, Creu Cymru

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Tystiolaeth ysgrifenedig gan National Theatre Wales

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Creu Cymru

Dogfennau ategol:

(10.30-10.40)

Egwyl

(10.40-11.40)

3.

Ymchwiliad undydd ar y diwydiannau celfyddydau a chreadigol

Clara Cullen, Rheolwr Cymorth Lleoliadau, Ymddiriedolaeth Lleoliadau Cerddoriaeth

Dyfrig Davies, Cadeirydd, Teledwyr Annibynnol Cymru

Pauline Burt, Prif Weithredwr, Ffilm Cymru

Sara Pepper, Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol, Prifysgol Caerdydd

(11.40)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Tribiwnlys y Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2020-21

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch cefnogaeth i'r Gymraeg a gwaith craffu blynyddol

Dogfennau ategol:

4.3

Gwybodaeth ychwanegol gan Undeb Rygbi Cymru yn dilyn yr ymchwiliad undydd ar chwaraeon

Dogfennau ategol:

4.4

Gwybodaeth ychwanegol gan Chwaraeon Cymru yn dilyn yr ymchwiliad undydd ar chwaraeon

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol: Uwchgynhadledd Cyngor Prydain-Iwerddon yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.6

Llythyr ar y cyd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ar y problemau y mae lleoliadau celfyddydol yn eu hwynebu

Dogfennau ategol:

4.7

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ynghylch dyfodol y cyfryngau a darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.8

Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Amgueddfeydd yn dilyn yr ymchwiliad undydd ynghylch Treftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau

Dogfennau ategol:

4.9

Llythyr gan Lywodraethau'r Alban a Chymru at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ynghylch penodiad Cadeirydd Ofcom

Dogfennau ategol:

(11.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(11.40-11.50)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

(11.50-12.00)

7.

Craffu cyffredinol: trafod yr ohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

(12.00-12.30)

8.

Ymateb i Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr - ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol: