Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/03/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-12.40)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon, a datgan buddiannau

(09.30-10.15)

2.

Datgarboneiddio'r sector cyhoeddus - sesiwn friffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Stephen Lisle, Rheolwr Archwilio - Archwilio Cymru

Sian Davies, Uwch-archwilydd - Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.15-10.30)

(10.30-11.30)

3.

Datgarboneiddio’r sector cyhoeddus - sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, Llefarydd ar Newid Hinsawdd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac Arweinydd Cyngor Sir Fynwy

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.30-11.40)

(11.40-12.40)

4.

Datgarboneiddio’r sector cyhoeddus - sesiwn dystiolaeth gyda Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Neil Davies, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Ystadau Arbenigol - Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Jonathan Irvine, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Caffael - Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Tony Chatfield, Pennaeth Cadwyn Gyflenwi, Logisteg a Thrafnidiaeth GIG Cymru - Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Craig Morgan, Cynghorydd Rheoli Amgylchedd a Chyfleusterau, Gwasanaethau Ystadau Arbenigol - Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

 

Dogfennau ategol:

(12.40)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

5.2

Y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer adnoddau a gwastraff

Dogfennau ategol:

5.3

Rheoliadau Gwastraff Pecynnu (Casglu a Chofnodi Data) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

5.4

Cynllun Masnachu Allyriadau y DU

Dogfennau ategol:

5.5

Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.6

Gwasanaethau bysiau

Dogfennau ategol:

(12.40)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cyfarfod preifat (12.40-13.00)

7.

Datgarboneiddio'r sector cyhoeddus – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

8.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - trafod y dull ar gyfer craffu yng Nghyfnod 1

Dogfennau ategol: