Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/03/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.50)

2.

Cyllideb Garbon 1 a Chymru Sero Net – craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd.

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Jon Oates, Dirprwy Gyfarwyddwr Newid Hinsawdd ac Effeithlonrwydd Ynni – Llywodraeth Cymru

John Howells, Cyfarwyddwr Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio – Llywodraeth Cymru

Lucy Corfield, Pennaeth Datgarboneiddio – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd a swyddogion Llywodraeth Cymru.

 

(11.00-12.00)

3.

Adolygiad ffyrdd Llywodraeth Cymru a chyllido rhwydweithiau bysiau Cymru – craffu ar waith y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Peter McDonald, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd – Llywodraeth Cymru

Ruth Conway, Dirprwy Gyfarwyddwr Trafnidiaeth Gyhoeddus ac Integredig – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a swyddogion Llywodraeth Cymru.

 

(12.00)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.9

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

4.2

Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

4.3

Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

4.4

Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

(12.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Cyllideb Garbon 1 a Chymru Sero Net – trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 2

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

 

7.

Adolygiad ffyrdd Llywodraeth Cymru a chyllido rhwydweithiau bysiau Cymru – trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 3

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 3.

 

8.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar wefru cerbydau trydan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft, a chytuno arno, yn amodol ar fân newidiadau.