Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/02/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.30)

2.

Cyllideb Garbon 1 a Sero Net Cymru

Yr Arglwydd Deben, Cadeirydd – y Pwyllgor Newid Hinsawdd (CCC)

Marili Boufounou, Dadansoddwr, Gweinyddiaethau Datganoledig – y Pwyllgor Newid Hinsawdd (CCC)

James Tarlton, Uwch Ddadansoddwr, Cyllidebau Carbon – y Pwyllgor Newid Hinsawdd (CCC)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU.

 

(10.40-11.40)

3.

Bysiau a choetsys sero net - Sesiwn briffio gan Gydffederasiwn Cludiant Teithwyr (CPT)

Graham Vidler, Prif Weithredwr - Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr (CPT)

 

Adroddiad: Bus and Coach: the route to net zero in Wales (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio a gofynnodd gwestiynau i gynrychiolydd y Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr.

 

(11.40)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

4.2

Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

4.3

Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

(11.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 6,7,8,9, 10 a 12 o gyfarfod heddiw.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd o dan eitem 2.

6.2 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 3.

 

7.

Meysydd o ddiddordeb ymchwil - sesiwn briffio technegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol ar brosiect Meysydd o Ddiddordeb Ymchwil y Senedd.

 

8.

Fframwaith Cyffredin Dros Dro: Gwastraff ac Adnoddau - sesiwn briffio technegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol ar y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer gwastraff ac adnoddau.

 

9.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft, a chytuno arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 

10.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft, a chytuno arno, yn amodol ar fân newid.

 

(13.30-15.00)

11.

Gwaith craffu blynyddol ar Gyfoeth Naturiol Cymru

Clare Pillman, Prif Weithredwr – Cyfoeth Naturiol Cymru

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu – Cyfoeth Naturiol Cymru

Rachael Cunningham, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol - Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

12.

Gwaith craffu blynyddol ar Gyfoeth Naturiol Cymru - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 11

Cofnodion:

12.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 11.