Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.40)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Janet Finch-Saunders AS. Dirprwyodd James Evans AS ar ei rhan.

(09.40-10.40)

2.

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- sesiwn dystiolaeth 1

Jemma Bere, Rheolwr Polisi ac Ymchwil - Cadwch Gymru'n Daclus

Liz Smith, Swyddog Eiriolaeth a Pholisi - Cyswllt Amgylchedd Cymru

 

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cadwch Gymru'n Daclus a Chyswllt Amgylchedd Cymru.

 

(10.50-11.50)

3.

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- sesiwn dystiolaeth 2

Brett John, Dirprwy Bennaeth Polisi (Cymru) - Ffederasiwn Busnesau Bach

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol - UK Hospitality Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ffederasiwn Busnesau Bach, a UK Hospitality Wales.

(12.00-13.00)

4.

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- sesiwn dystiolaeth 3

Dr Richard Caddell – Darllenydd yn y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth - Canolfan Llywodraethiant Cymru,

Prifysgol Caerdydd

Will Henson, Rheolwr Polisi a Materion Allanol - Sefydliad Materion Cymreig  (IWA)

Megan Thomas, Swyddog Polisi ac Ymchwil - Anabledd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Canolfan Llywodraethiant Cymru, Sefydliad Materion Cymreig, ac Anabledd Cymru.

(13.30-14.15)

5.

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- sesiwn dystiolaeth 4

Ben Maizey, Cadeirydd - Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gadeirydd Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru.

 

(14.15)

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Caiff y papurau eu nodi yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 29 Medi 2022.

 

6.1

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

6.2

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

6.3

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

6.4

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

6.5

Craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

6.6

Ynni adnewyddadwy yng Nghymru

Dogfennau ategol:

6.7

Bil llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:

6.8

Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

6.9

Datgarboneiddio tai - Safon Ansawdd Tai Cymru

Dogfennau ategol:

6.10

Ffliw adar

Dogfennau ategol:

6.11

Ymchwiliad Pwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi i berthynas y DU a'r UE yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

(14.15)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill cyfarfod heddiw

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

8.

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- ystyried y tystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3, 4, a 5

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 2, 3. 4 a 5.

 

9.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar weithrediad y mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno.

 

10.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar ddyfodol gwasanaethau bws a threnau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, ac yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd arno.