Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/07/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r tystion i’r cyfarfod.

(09.30-11.00)

2.

Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 4

Dr Chris Llewelyn, Prif Weithredwr - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Roger Waters, Cadeirydd - Grŵp Swyddogion Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a, Chyfarwyddwr Gwasanaethau Rheng-flaen - Cyngor Rhondda Cynon Taf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), a Grŵp Swyddogion Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

(11.00)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.1

Craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

3.2

Fframweithiau Cyffredin dros dro ar gyfer Ansawdd Aer, Cemegion a Phlaladdwyr

Dogfennau ategol:

3.3

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

3.4

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

3.5

Datganiad deddfwriaethol y Prif Weinidog: Bil llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:

3.6

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 2022

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

5.

Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitem 2.

6.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.