Agenda

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/06/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

Cyfarfod cyhoeddus

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.45)

2.

Adferiad Gwyrdd yng Nghymru

Syr David Henshaw, Cadeirydd – y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adferiad Gwyrdd

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.45–11.00)

(11.00-12.00)

3.

Trefniadau llywodraethu amgylcheddol interim

Dr Nerys Llewelyn-Jones - Asesydd Diogelu'r Amgylchedd Dros Dro Cymru

 

Dogfennau ategol:

Egwyl ginio (12.00-12.30)

Rhag-gyfarfod preifat (12.30-12.35)

(12.35-14.05)

4.

Adferiad gwyrdd a threfniadau llywodraethu amgylcheddol interim

Gareth Cunningham, Pennaeth Cadwraeth Cymru - Cymdeithas Cadwraeth Forol

Yr Athro Steve Ormerod, Athro ym maes Ecoleg a Chyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr - Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

Annie Smith, Pennaeth Polisi Natur a Gwaith Achos – RSPB Cymru

 

Dogfennau ategol:

(14.05)

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Adferiad gwyrdd a threfniadau llywodraethu amgylcheddol interim

Dogfennau ategol:

5.2

Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.3

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ymchwil Feddygol

Dogfennau ategol:

5.4

Y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

5.5

Llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:

5.6

Trafnidiaeth - terfyn cyflymder trefol

Dogfennau ategol:

(14.05)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cyfarfod preifat (14.05-14.30)

7.

Adferiad gwyrdd yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 2

8.

Trefniadau llywodraethu amgylcheddol interim - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 3

9.

Ystyried dull gweithredu ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

10.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar gysylltedd digidol yng Nghymru

Dogfennau ategol: