Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/06/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.30)

2.

Craffu ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – sesiwn 1

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

(10.45-11.45)

3.

Craffu ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – sesiwn 2

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

 

Cofnodion:

3.1 Fe wnaeth aelodau barhau i glywed tystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd.

(11.45)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

COP15, bioamrywiaeth, egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol, a pholisi Adnoddau Naturiol

Dogfennau ategol:

4.2

Yr argyfwng prisiau ynni

Dogfennau ategol:

4.3

Plastig untro

Dogfennau ategol:

4.4

Datgarboneiddio tai – tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 28 Ebrill

Dogfennau ategol:

4.5

Ynni adnewyddadwy yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.6

Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion: Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.7

Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

(11.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) and (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

6.

Craffu ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 2 a 3. Cytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog i ofyn am wybodaeth bellach am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

 

7.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor mewn perthynas â'i ymchwiliad i ddatgarboneiddio tai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith mewn perthynas â'i ymchwiliad i ddatgarboneiddio tai a chytunodd arni.