Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/04/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafodd Delyth Jewell AS ei hethol yn Gadeirydd ar gyfer cyfarfod heddiw, o dan reol sefydlog 17.22.

1.2        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Llyr Gruffydd AS.

1.4        Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi’n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Huw Irranca-Davies AS yn Gadeirydd Dros Dro.

 

(09.30-10.40)

2.

Datgarboneiddio tai – sesiwn dystiolaeth 1

Chris Jofeh, Cadeirydd - Grŵp Gweithredu Annibynnol Llywodraeth Cymru ar Ddatgarboneiddio Preswyl

Dr Jo Patterson, Uwch Gymrawd Ymchwil - Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Dr Ed Green, Uwch Ddarlithydd - Ysgol Pensaernïaeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan dystion a oedd yn cynrychioli Grŵp Gweithredu Annibynnol Llywodraeth Cymru ar Ddatgarboneiddio Preswyl, ac Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

 

(10.50-11.50)

3.

Datgarboneiddio tai – sesiwn dystiolaeth 2

Scott Sanders, Prif Weithredwr Linc-Cymru

Louise Attwood, Cyfarwyddwr Gweithredol Eiddo Linc-Cymru

Neil Barber, Cyfarwyddwr Gweithredol Eiddo a Buddsoddiad - Grŵp Pobl

Wayne Harris, Cyfarwyddwr Rheoli Asedau Strategol - Grŵp Pobl

Tom Boome, Pennaeth Datblygu, Arloesedd a Newid Hinsawdd – ClwydAlyn

David Lewis, Cyfarwyddwr Gweithredol Asedau – ClwydAlyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan dystion a oedd yn cynrychioli Linc-Cymru, Grŵp Pobl, a ClwydAlyn.

 

(12.20-13.15)

4.

Datgarboneiddio tai – sesiwn dystiolaeth 3

Clarissa Corbisiero, Cyfarwyddwr Polisi a Dirprwy Brif Weithredwr - Cartrefi Cymunedol Cymru

Gavin Dick, Swyddog Polisi – Cymdeithas Genedlaethol Landlordiaid Preswyl (NRLA)

Matthew Dicks, Cyfarwyddwr - Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan dystion a oedd yn cynrychioli Cartrefi Cymunedol Cymru, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl, a Sefydliad Tai Siartredig Cymru.

 

(13.25-14.15)

5.

Datgarboneiddio tai – sesiwn dystiolaeth 4

Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau, Cymru - Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB)

Cat Griffith-Williams, Prif Weithredwr – Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (CEWales)

 

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan dystion a oedd yn cynrychioli Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), ac Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (CEWales).

 

 

(14.15)

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

6.1

Datgarboneiddio tai

Dogfennau ategol:

6.2

Datgarboneiddio tai

Dogfennau ategol:

6.3

Rheoli’r amgylchedd morol

Dogfennau ategol:

6.4

Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

6.5

Y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

6.6

Adroddiad y Pwyllgor ar orlifoedd stormydd

Dogfennau ategol:

6.7

Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

Dogfennau ategol:

6.8

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Senedd Cymru ac Ofcom

Dogfennau ategol:

6.9

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymgysylltu

Dogfennau ategol:

6.10

Bioamrywiaeth: Diogelu a gwella'r amgylchedd naturiol

Dogfennau ategol:

6.11

Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Dogfennau ategol:

(14.15)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

8.

Datgarboneiddio tai – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2,3,4 a 5

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3, 4 a 5.

 

9.

Ynni adnewyddadwy yng Nghymru – trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Yn sgil diffyg amser, cytunodd y Pwyllgor i drafod ei adroddiad drafft ar ynni adnewyddadwy yng Nghymru yn ei gyfarfod nesaf ar 11 Mai.