Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/03/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai e'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Delyth Jewell AS yn Gadeirydd Dros Dro.

 

(09.15-10.30)

2.

Cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru – Sesiwn dystiolaeth 1

Will Henson, Rheolwr Polisi a Materion Allanol – Sefydliad Materion Cymreig

Rhys Wyn Jones, Cyfarwyddwr – RenewableUK Cymru

Robert Proctor, Rheolwr Datblygu Busnes – Ynni Cymunedol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Sefydliad Materion Cymreig, RenewableUK Cymru ac Ynni Cymunedol Cymru.

2.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Jenny Rathbone AS ddatganiad o fuddiant perthnasol.

 

(10.40-11.40)

3.

Cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru – Sesiwn dystiolaeth 2

Peter Bingham, Prif Beiriannydd a Dirprwy Gyfarwyddwr Sicrwydd a Dadansoddi – Ofgem

Graham Halladay, Cyfarwyddwr Gweithrediadau – Western Power Distribution

Liam O'Sullivan, Cyfarwyddwr SP Manweb – SP Energy Networks

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ofgem, Western Power Distribution, a SP Energy Networks.

 

(11.55-12.55)

4.

Cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru – Sesiwn dystiolaeth 3

Huub den Rooijen, Rheolwr Gyfarwyddwr, Materion Morol – Ystâd y Goron

Olivia Thomas, Pennaeth Cynllunio Morol – Ystâd y Goron

Dr John Goold, Cyfarwyddwr, Tystiolaeth a Chyngor Morol – Cydbwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC)

Karema Randall, Cyd-Arweinydd y Tîm Rheoli Morol – Cydbwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ystâd y Goron, a'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur.

 

(13.50-15.05)

5.

Cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru – Sesiwn dystiolaeth 4

Tom Glover, Cadeirydd Gwlad y DU – RWE Renewables UK Ltd

Dan McCallum, Cyfarwyddwr – Awel Aman Tawe ac Egni Co-op

Sarah Merrick, Prif Weithredwr – Ripple Energy

Jon O'Sullivan, Cyfarwyddwr, Gwynt a Solar ar y Tir – EDF Renewables UK

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr RWE Renewables UK Ltd, Awel Aman Tawe ac Egni Co-op, Ripple Energy, ac EDF Renewables UK.

 

(15.05)

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

6.1

Cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru

Dogfennau ategol:

6.2

Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

6.3

Y Grŵp Adferiad Gwyrdd

Dogfennau ategol:

6.4

Fframweithiau Cyffredin Nwyon Tŷ Gwydr wedi'u Fflworeiddio (Nwyon F) a Sylweddau sy'n Teneuo'r Osôn (ODS)

Dogfennau ategol:

6.5

Cyfarfod COP26 a COP27 y DU a Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Dogfennau ategol:

6.6

Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

6.7

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Senedd Cymru ac Ofcom

Dogfennau ategol:

6.8

Blaenoriaethau'r Chweched Senedd

Dogfennau ategol:

(15.05)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) and (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

8.

Cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3, 4 a 5.

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3, 4 a 5.

 

9.

Craffu blynyddol ar waith Cyfoeth Naturiol Cymru: trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor ar ei adroddiad drafft,  a chytunodd arno, yn amodol ar fân welliant.

 

10.

Gollyngiadau carthion o orlifoedd stormydd: trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 

11.

Trafnidiaeth Gyhoeddus ar ôl Covid-19: ystyried y cynnig ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y strategaeth arfaethedig ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd ar drafnidiaeth gyhoeddus ar ôl Covid.