Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai e'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Delyth Jewell AS yn Gadeirydd Dros Dro.

1.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Huw Irranca-Davies AS ddatgan o fuddiant perthnasol.

(09.30-10.45)

2.

Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion – sesiwn dystiolaeth 1

David Black, Prif Weithredwr Dros Dro – Ofwat

Gwenllian Roberts, Cyfarwyddwr Cymru – Ofwat

Mark Squire, Rheolwr Dŵr Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru

Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru – Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Ofwat a Chyfoeth Naturiol Cymru.

(11.00-12.15)

3.

Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion – sesiwn dystiolaeth 2

James Jesic, Rheolwr Gyfarwyddwr – Hafren Dyfrdwy

Eleri Rees, Cyfarwyddwr Strategaeth a Rheoleiddio – Dŵr Cymru

Steve Wilson, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff Dŵr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru.

(12.15)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1Cafodd y papurau eu nodi.

4.1

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Dogfennau ategol:

4.2

Rheoliadau Plaladdwyr (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2022

Dogfennau ategol:

4.3

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23

Dogfennau ategol:

4.4

Rheoli’r amgylchedd morol

Dogfennau ategol:

4.5

Argyfyngau natur a hinsawdd

Dogfennau ategol:

4.6

Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

4.7

Cymru'r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040

Dogfennau ategol:

(12.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) ac (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

6.

Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion – ystyried y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod sesiynau 2 a 3.

7.

Ystyried adroddiad drafft y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, ac yn amodol ar fân newidiad, cytunodd arno.

8.

Ystyried adroddiad drafft y Pwyllgor ar reoli’r amgylchedd morol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, ac yn amodol ar fân newidiad, cytunodd arno.

9.

Ystyried llythyr gan y Llywydd mewn perthynas â’r adolygiad o’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Senedd Cymru ac Ofcom.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd yr Aelodau'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft ac ni chododd unrhyw bryderon ynghylch ei gynnwys.