Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon, a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Os byddai unrhyw broblemau technegol yn codi yn ystod y cyfarfod, gan olygu y byddai ei gyswllt band eang yn cael ei dorri, nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno y byddai Delyth Jewell AS yn cymryd ei lle fel Cadeirydd Dros Dro.

1.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Llyr Gruffydd AS a Joyce Watson AS ddatganiadau o fuddiant perthnasol.

.

(09.15-10.15)

2.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith: Sesiwn dystiolaeth 5 – newid hinsawdd

Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Deben – Cadeirydd y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd

Sophie Howe – Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Deben, y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd, a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

 

(10.25-11.25)

3.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith: Sesiwn dystiolaeth 6 – newid hinsawdd a llifogydd

Haf Elgar, Cyfarwyddwr –  Cyfeillion y Ddaear Cymru

Anne Meikle, Cyfarwyddwr – Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) Cymru

Jeremy Parr, Rheolwr Llifogydd a Risg Gweithredol – Cyfoeth Naturiol Cymru

Clive Walmsley, Cynghorydd Arbenigol ar Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio – Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gyfeillion y Ddaear Cymru; Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) Cymru, a Chyfoeth Naturiol Cymru.

.

(11.35-12.35)

4.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith: Sesiwn dystiolaeth 7 – yr amgylchedd a bioamrywiaeth: llywodraethiant a thargedau

Yr Athro Richard Cowell, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio – Prifysgol Caerdydd

Ruth Jenkins, Pennaeth Adnoddau Naturiol – Cyfoeth Naturiol Cymru

Annie Smith, Pennaeth Polisi Natur a Gwaith Achos – Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru, yn cynrychioli Cyswllt Amgylchedd Cymru

Clare Trotman, Pennaeth Cadwraeth Dros Dro (Cymru) – Y Gymdeithas Cadwraeth Forol, yn cynrychioli Cyswllt Amgylchedd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio – Prifysgol Caerdydd; Cyfoeth Naturiol Cymru; Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru, a’r Gymdeithas Cadwraeth Forol.

 

(13.30-14.30)

5.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith: Sesiwn dystiolaeth 8 – yr amgylchedd a bioamrywiaeth: adferiad gwyrdd

Jerry Langford, Rheolwr Materion Cyhoeddus – Coed Cadw

Katie-Jo Luxton, Cyfarwyddwr – Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru

Claire Shrewsbury, Cyfarwyddwr Mewnwelediadau ac Arloesi – WRAP Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Coed Cadw; Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru, a WRAP Cymru.

 

(14.40-15.30)

6.

Gwaith craffu ar Ddarpar Gadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Dr David Clubb – Darpar Gadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gyda'r Ddarpar Gadeirydd, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru.

(15.30)

7.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

9.1 Cafodd y papurau eu nodi.

7.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

7.2

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

7.3

Y DU/Japan: Protocol ar Ddiwygio'r Cytundeb ar gyfer Cydweithredu o ran y Defnydd Heddychlon o Ynni Niwclear

Dogfennau ategol:

7.4

Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:

7.5

Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

7.6

Dŵr Cymru

Dogfennau ategol:

7.7

Yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

Dogfennau ategol:

(15.30)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) ac (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

8.1 Derbyniwyd y cynnig.

.

 

9.

Blaenoriaethau'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith: ystyried tystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2,3,4 a 5

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 2,3, 4 a 5.

10.

Gwaith craffu ar Ddarpar Gadeirydd y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru: ystyried y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 6

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 6 a nododd faterion yr oedd am eu cynnwys yn ei adroddiad.

.