Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

(09.30-10.45)

2.

Datgarboneiddio’r sector tai preifat - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Donal Brown, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd -  Sustainable Design Collective Ltd

Rhiannon Hardiman, Ysgogwr Newid (Natur, Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio), Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Christopher Jofeh, Cadeirydd - Grŵp Gweithredu Annibynnol Llywodraeth Cymru ar Ddatgarboneiddio Tai Presennol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sustainable Design Collective Ltd a Chadeirydd Grŵp Gweithredu Annibynnol Llywodraeth Cymru ar Ddatgarboneiddio Tai Presennol.

2.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, cafwyd datganiadau o fuddiant perthnasol gan Janet Finch-Saunders AS a Huw Irranca-Davies AS.

 

(11.00-12.00)

3.

Datgarboneiddio’r sector tai preifat - sesiwn dystiolaeth 1

Catherine May, Rheolwr Tyfu Tai Cymru – Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Andy Regan, Rheolwr Cenhadaeth, Cenhadaeth Dyfodol Cynaliadwy - NESTA

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Sefydliad Tai Siartredig Cymru a NESTA.

 

(12.00)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Craffu ar Fil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

4.2

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

4.3

Cysylltedd digidol

Dogfennau ategol:

4.4

Mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd

Dogfennau ategol:

4.5

Y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

4.6

Carden Sgorio Ffeministaidd 2022

Dogfennau ategol:

(12.00)

5.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Datgarboneiddio'r sector tai preifat - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod sesiynau tystiolaeth 2 a 3.

 

7.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar Fil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft cyn cytuno arno, yn amodol ar fân ddiwygiad.

 

8.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.